FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

INFORMATIKA

Aplikovaná informatika

Informatika

UMELÁ INTELIGENCIA

• neurónové siete a strojové učenie

• optimalizácia a heuristika

• znalostné technológie

• analýzy trhu

• inteligentná domácnosť

• autonómne vozidlá a robotika

 

POČÍTAČOVÉ VIDENIE

• spracovanie obrazu

• virtuálna a rozšírená realita

• strojové učenie

• 3D rekonštrukcia

• inteligentná doprava

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

• modelovanie a animácia

• grafika v reálnom čase

• geometrické modelovanie

• 3D tlač a 3D skenovanie

• dizajn a vizualizácia

• počítačová simulácia

 

KOGNITÍVNA VEDA

• interdisciplinárne štúdium

• interakcia človek — počítač

• štatistická analýza dát

• neuroveda

• štúdium je v anglickom jazyku

Úlohou študijného programu informatika je pripraviť študentov na uplatnenie v pozíciách, ktoré vyžadujú: nadpriemerný intelektuálny vklad, vysokú úroveň informatickej expertízy, znalosť moderných technológií, schopnosť rýchlo sa adaptovať v meniacom sa prostredí a precízne analyzovať a kriticky zhodnotiť aj neštandardné a komplexné systémy. Schopnosť porozumieť novým technológiám a prenášať ich do praxe sa prejavuje v tom, že často sa absolventi uplatnia vo vývojových tímoch a nezriedka sú sami zakladateľmi technologických startupov. Uvedené schopnosti robia z našich absolventov hodnotných členov interdisciplinárnych tímov a dávajú im možnosť uplatnenia aj mimo informatiky vo všetkých oblastiach hospodárstva, riadenia a verejnej správy. Absolventi sa tak môžu uplatniť vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré (aj nepriamo) závisia od informačných a komunikačných technológií; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, výskume, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.

Dátová veda

Bioinformatika

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie. V 21. storočí hrajú v digitálnej ekonómii dáta podobnú úlohu, akú zohralo uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. Obrovské množstvá dát nám umožňujú využívať a rozvíjať nové generácie technologických riešení, ako sú strojové učenie, umelá inteligencia, pokročilá štatistika, prediktívna analýza správania používateľov, zákazníkov či trhov.

• navrhovanie optimálnych experimentov

• stochastická simulácia

• analýza veľkých biologických a biomedicínskych dát

• finančná aplikovaná matematika

• kryptografia a informačná bezpečnosť

• reprezentácia znalostí a ontológie

• umelá inteligencia a neurónové siete

• analýza dát z fyzikálnych experimentov

• strojové učenie, umelá inteligencia, pokročilá štatistika, prediktívna analýza správania používateľov, zákazníkov, či trhov

UPLATNENIE:

• dátový analytik, dátový vedec, špecialista na vizualizáciu dát, štatistik, programátor

• bankovníctvo a financie, automobilový priemysel, zdravotníctvo, doprava, obchod, energetika, počítačové hry

• nové oblasti vedy ako bioinformatika a biomedicína

Bioinformatika využíva výpočtové analýzy, matematické a štatistické metódy na riešenie problémov v oblasti biológie. Táto oblasť zažíva rozmach vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú získať veľké množstvo dát o DNA jednotlivých organizmov. Bioinformatické nástroje sú nevyhnutné na spracovanie týchto dát a tvoria neodmysliteľnú súčasť moderných biologických a medicínskych vied. Študijný program bioinformatika je vhodný najmä pre študentov, ktorí sa zaujímajú o matematiku alebo informatiku a súčasne o biológiu. Program im umožní rozvíjať obe tieto oblasti a nájsť medzi nimi zmysluplné prepojenie.

UPLATNENIE:

• vývoj softvéru a analýza dát pre výskumné laboratóriá (doma i vo svete) v oblasti genetiky a molekulárnej biológie alebo aj pre IT firmy

• možnosť pokračovania v magisterskom a neskôr doktorandskom štúdiu so zameraním na informatiku, bioinformatiku alebo genetiku

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE