FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prijímacie konanie

Pre akademický rok 2023/2024:

Prihlášky do 31.3.2023

 

Pre jednotlivé študijné programy, kde sa nedosiahne plánovaný počet prijatých uchádzačov, dekan môže určiť náhradnú lehotu na podanie prihlášok na bakalárskeštúdium od 1. júla 2023 do 23. augusta 2023

Život na fakulte

Kontakt

prijimacky@fmph.uniba.sk

 

Otázky môžete písať aj na Facebook:

 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzity Komenského

Mlynská dolina F1

842 48 Bratislava

facebook.com/MatFyzJeIn

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE